WOORI BANK Clearing System

User and Language
logint

Global Navigation


Về WCS

Dịch vụ kiểm tra tài khoản WCS là gì?

Đây là dịch vụ cung cấp số dư, lịch sử giao dịch,in giao dịch theo ngày yêu cầu, các khoản vay, MT950, in các khoản phí vv.. Cho các cơ quan có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ WCS với ngân hàng.

WCS 조회서비스 관계도